Шановні колеги!

  • Дата публікації: 16.02.2016

Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», яка відбудеться 24 березня 2016 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Фінансові відносини.
2. Економіка підприємства.
3. Облік і аудит
4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
5. Економіка АПК.
6. Туризм і готельно-ресторанний бізнес.
7. Управління персоналом та економіка праці.
8. Регіональна економіка.
9. Державне регулювання економікою.
10. Зовнішньоекономічна діяльність.
11. Фінансово-економічна безпека.

Доповіді будуть надруковані у збірнику наукових праць за підсумками конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі в конференції слід надіслати:
– тези доповіді (названу № обраного напряму та прізвищем автора, наприклад, 2Іщук.doc);
– заявку на участь у роботі конференції (зразок додається);
– скановану копію квитанції про оплату редакційно-видавничих послуг та організаційного внеску (за умови безпосередньої участі у роботі конференції).
Після одержання і розгляду матеріалів оргкомітет інформує авторів про їх прийняття.
Тези, що не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.
Термін подання матеріалів – до 10 березня 2016 року

Вимоги до оформлення:
Тези приймаються у форматі Word (*.doc) обсягом 3-5 сторінок формату А-4, через 1,5 інтервали. Поля: всі – по 2 см., абзац – відступ на 1,27 см. Шрифт: Times New Roman, розмір – 14. Назва пишеться великими літерами (шрифт: Times New Roman, розмір – 14), виділяється напівжирним та розміщується в центрі. Після назви доповіді праворуч – прізвище та ініціали автора(ів), відомості про науковий ступінь та вчене звання, місце роботи або навчання автора (ів). Для набору формул, графіків і таблиць використовуються утиліти, що вмонтовані у Word.
Список використаних джерел оформляється відповідно до нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
Доповіді надсилати в електронному варіанті на електронну пошту: fin_kafedra2015@ukr.net

Фінансові умови:
1. Витрати на відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються за рахунок учасників.
2. Вартість публікації складає 20 грн. за 1 друковану сторінку
3. Для безпосередньої участі у роботі конференції потрібно сплатити організаційний внесок 80 грн. з учасника конференції (для підготовки і проведення протокольних заходів згідно з програмою роботи конференції).

Кошти надсилати за наступними реквізитами:
Чвертко Л. А., номер рахунку 29244825509100 в КБ «ПриватБанк», МФО 305299, м. Умань,
ОКПО 14360570, картковий рахунок 5168 7572 2928 7158, обов’язково вказати «За участь у конференції», ПІБ автора(ів).

Заявка
на участь у конференції
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Поштова адреса (з індексом)
Контактний телефон
E-mail
Назва секції
Назва доповіді

Форма участі:
– виступ з доповіддю
– участь у якості слухача
– тільки публікація тез

Телефони для довідок у м. Умані:
0(4744) 5 20 80, 097 618 89 89 – Чвертко Людмила Андріївна

Адреса оргкомітету:
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки, Інститут економіки та бізнес освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, вул. Садова, б. 2, м. Умань, Черкаська область, 20300.
e-mail: fin_kafedra2015@ukr.net213Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ІІІ Всеукраїнська
науково-практична конференція
молодих учених та студентів
«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

24 березня 2016 р.

м. Умань

Червень
Серпень